Link

UEFA:s klubblicens

Efter att fotbollen i Europa dragits med allt större problem som bland annat ekonomisk misskötsel, bristande arenasäkerhet och supporterbråk, införde UEFA i början av 2000-talet krav på att de klubbar som har kvalificerat sig för spel i Champions League eller Europa League måste ha en godkänd licens för att få delta.

UEFA ser införandet av en klubblicens som ett sätt att få bukt med avarterna och därmed uppnå ett ökat förtroende för europeisk fotboll samtidigt som kvalitén höjs inom många viktiga områden inte minst vill man stärka klubbarnas egna organisationer genom att ställa krav på en rad olika funktioner i klubbarna och att fastställa vilken kompetens som måste finnas bland personalen.

SvFF har en ansvarig UEFA Club Licensing Manager

UEFA har gett de nationella fotbollförbunden i uppdrag att ansvara för licensprövningen av sina klubbar. Förbunden kontrolleras i sin tur av UEFA för att se att förbunden når upp till den standard som krävs för att administrera licensprövningen.

Inom SvFF har Licensnämnden uppdraget att pröva och bevilja klubblicenser och på SvFF:s kansli liksom i alla övriga förbund finns en särskild UEFA Club Licensing Manager med uppdrag att administrera UEFA:s klubblicenssystem i respektive land.

Villkor

Villkoren som måste vara uppfyllda för att få licens omfattar i korthet följande områden:

  • Sport - god kvalitet på ungdomsverksamheten och den egna talangutvecklingen, medicinsk uppföljning av senior- och ungdomsspelare, genomgång med domare inför säsongen och att anta en policy mot diskriminering;
  • Anläggning - tillgång till UEFA-godkända och välutrustade arenor för såväl matcher som träning;
  • Personal och Administration - god organisation i klubbarna med kvalificerad personal inom ekonomi, media, säkerhet och välutbildade tränare för A-lagen och ungdomslagen;
  • Juridik - att efterleva FIFA:s, UEFA:s och SvFF:s olika regelverk t ex genom att inte delta i annan tävlingsverksamhet än sådan som arrangeras av dessa organisationer;
  • Finans - god ordning på ekonomin innebärande bland annat positivt eget kapital, inga skulder till personal, myndigheter eller andra klubbar.

I SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser nedan beskrivs villkoren i detalj för den som vill fördjupa sig i dessa.

Senast den 31 maj årligen ska UEFA ha fått besked av SvFF vilka klubbar som har beviljats licens och därmed är behöriga att anmäla sig till respektive tävling.

Club Monitoring Process – Financial Fair Play (FFP)

Med Financial Fair Play processen vill UEFA införa mer disciplin och rationalitet i klubbfotbollens ekonomier, uppmuntra klubbarna att inte spendera mer pengar än de själva genererar, skydda integriteten och säkerställa kontinuiteten av det internationella tävlingsspelet under en UEFA-säsong, uppmuntra till investeringar som på lång sikt gynnar klubben, försäkra sig om att klubbarna betalar sina skulder i rätt tid och skydda den långsiktiga överlevnaden och en hållbar europeisk fotboll.

Denna prövning genomgår endast de klubbar som kvalificerat sig till UEFA:s tävlingar.

Svenska Fotbollförbundets UEFA-klubblicensbestämmelser innehåller villkoren för att en klubb ska kunna erhålla licens samt beskriver de rättigheter och skyldigheter som åvilar samtliga inom licenssystemet berörda parter.

Bestämmelserna beskriver också hur licenssystemet är uppbyggt och administreras. Endast föreningar som har sökt och beviljats licens har rätt att delta i UEFA:s klubbtävlingar (Champions League och Europa League).

Blanketter UEFA-licens dam

Blanketter UEFA-licens herr

Tillgodose klubbarnas behov och förväntningar

Klubblicenssystemet är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra kvaliteten inom vensk klubbfotboll. Det är SvFF:s målsättning att administrera licenssystemet effektivt, att klubbarnas behov och förväntningar på licenssystemet ska tillgodoses, att föreningarna behandlas korrekt under licensieringsprocessen genom att de i god tid före och under licensprocessen förses med all behövlig information och underlag för att skapa bästa förutsättningar för en väl genomarbetad licensansökan.

Etiska värderingar som bärande princip

En bärande princip i hanteringen av licenssystemet är att till fullo efterleva kravet på tystnadsplikt och oberoende, inte minst under beslutsprocessen. Vi förbinder oss att administrera licenssystemet i enlighet med de fastställda bestämmelserna för verksamheten. Som ett led i detta ser vi som en av våra huvuduppgifter att säkerställa att klubbarna är väl uppdaterade på de vid varje tillfälle gällande klubblicensbestämmelserna. De nya klubblicensbestämmelserna med däri angivet ansökningsförfarande belyses vid de informationsträffar som vid behov arrangeras för klubbarna.

Fortlöpande förbättringar av licenssystemet

För att fortlöpande förbättra vår servicenivå gentemot klubbarna och för att på ett än effektivare sätt administrera klubblicenssystemet i sin helhet kommer vi att involvera klubbarna liksom övriga berörda i den årliga utvärderingsprocessen.

Efterlevnad av svensk lag, FIFA:s, UEFA:s, RF:s och SvFF:s stadgar och bestämmelser

SvFF ansvarar för att tillse att det finns för uppdragen lämpliga och kvalificerade personer med ansvar för administrationen av licenssystemet och försäkrar att efter bästa förmåga efterleva de administrativa standarder som återfinns i UEFA Club Licensing Quality Standards. Vidare förbinder vi oss att noga följa vid varje tidpunkt gällande svensk lag, FIFA:s, UEFA:s, RF:s och SvFF:s stadgar och bestämmelser.

All berörd personal kommer att hållas informerade om större händelser, nyheter och ändringar inom klubblicenssystemet via internkommunikation som SvFF:s intranät, cirkulär, skrivelser m.m..

Dessutom förbinder vi oss att se till att de som är direkt berörda av administrationen av licensverksamheten är väl rustade för sina uppgifter genom att hållas uppdaterade om systemet och att göras medvetna om vari deras arbetsuppgifter består.

Bibehålla förtroendet för licenssystemet

För att upprätthålla förtroendet för klubblicenssystemet i Sverige är det av största vikt att alla personer som har del i hanteringen av licenssystemet uppträder i enlighet med de värderingar och normer som kommer till uttryck i den för licensverksamheten framtagna etiska koden med särskild betoning på tystnadsplikt och oberoende. Avvikelser från ett sådant förväntat uppförande kan komma att föranleda åtgärder gentemot den enskilde.

SvFF ser fram mot ett fortsatt stöd för klubblicensverksamhet från samtliga berörda och välkomnar förslag till förbättringar av licenssystemet.

Denna policy för SvFF:s UEFA-klubblicensverksamhet antogs av Förbundsstyrelsen den 21 augusti 2015. Det har inte funnits anledning att förändra denna, varför den fortfarande gäller.

SvFF ser fram mot ett fortsatt stöd för klubblicensverksamhet från samtliga berörda och välkomnar förslag till förbättringar av licenssystemet.

Solna den 8 juli 2019

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare
Kjell Sahlström, Club Licensing Manager

Organisationsskissen för UEFA:s klubblicensorganisation hos SvFF.

Inför 2019/2020 års UEFA-säsong har tolv svenska klubbar genomgått licensprövning och Licensnämnden beviljat UEFA-licenser för åtta av dessa. Överklagandenämnden beviljade senare licens för ytterligare en klubb, vilket innebär att totalt nio klubbar beviljades UEFA-licens.

Klara för UEFA-spel via sina placeringar i Allsvenskan 2018 är: AIK Fotboll AB (kval till Champions League), IFK Norrköping FK och Malmö FF (Kval till Europa League).

UEFA har delegerat nationsförbunden att licenspröva

Klart för UEFA-spel via sin vinst i Svenska Cupen är BK Häcken (kval till Europa League).

I UEFA-licensen ingår fem olika kriterieområden, vart och ett innehållande flera villkor som måste vara uppfyllda för att en klubb ska beviljas licens och därmed vara behörig att anmäla sig till UEFA:s klubbtävlingar.
Cirka 650 klubbar i de högsta ligorna i UEFA:s 55 medlemsförbund genomgår årligen en UEFA-klubblicensprövning. UEFA har delegerat till nationsförbunden att licenspröva sin klubbar.

Klubbarna måste visa att de uppfyller villkoren inom följande områden:

  • Sport - God kvalitet på ungdomsverksamheten och den egna talang- utvecklingen, medicinsk uppföljning av senior- och ungdomsspelare, genomgång med domare inför säsongen och att arbeta mot diskriminering;
  • Anläggning - tillgång till UEFA-godkända och välutrustade arenor för såväl matcher som träning;
  • Personal och administration - god organisation i klubbarna med kvalificerad personal inom ekonomi, media, säkerhet liksom välutbildade tränare för A-lagen och ungdomslagen;
  • Juridik - att efterleva FIFA:s, UEFA:s och SvFF olika regelverk t ex. genom att inte delta i annan tävlingsverksamhet än sådan som arrangeras av dessa organisationer samt att lämna uppgifter om stagdar, firmatecknare m.m.
  • Finans – reviderad årsredovisning med definierat minimikrav på informationsinnehåll, inga förfallna skulder till andra klubbar avseende spelarövergångar eller till skattemyndighet och anställda samt att det egna kapitalet måste vara positivt eller noll.

Klubblicenssystemet förutsätter att klubbarna sammanställer och skickar in en mängd uppgifter som underlag för licensansökan. Uppgifterna utgör grunden för prövning av licens men ger också en god inblick i klubbarnas verksamhet, såväl den enskilda klubben som klubbarna som kollektiv.

De insamlade uppgifterna saknar i sig särskild betydelse såvida man inte strukturerar upp dessa och sätter in informationen i dess sammanhang.
För detta syfte har ett statistiskt underlag och analyser sammanställts med målsättningen att på sikt kunna använda detta material som benchmarking för andra klubbar och förbund.

SvFF:s Club Licensing Manager