Link

Kan vi söka pengar?

Svaret på frågan är ja. Alla ideella fotbollsföreningar inom SvFF:s verksamhet kan ansöka om medel i Kompensationsstöd IF hos Riksidrottsförbundet. Nedan hittar du kriterierna som RF har för föreningarna att söka pengar och vad RF utgår ifrån när de fördelar kompensationsstödet.

Pengarna som fördelas i Kompensationsstöd IF från RF är till för att ideella idrottsföreningar i Sverige ska kunna fortsätta sin verksamhet och sina evenemang. RF riktar främst stödet till förmån för barn- och ungdomsidrott när de ska fördela pengarna.

 1. Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar.
 2. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.
 3. Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Ansökan om stödet gäller enbart tidsperioden 12 mars till 30 juni 2020 och gäller merkostnader eller förluster av intäkter i verksamheten som måste uppgå till minst 15 000 kronor.

 • Föreningens verksamhet och evenemang som påverkats ekonomiskt under tidsperioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Planhyra vid cup som inte kan återfås när cupen ställts in eller extra plankostnader för att sprida ut verksamheten över flera ytor. 
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Uteblivna kioskintäkter eller inställd loppmarknad. 
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som planhyra och lektionsverksamhet. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Deltagaravgifter för camper och fotbollsskolor som har ställts in eller har kraftigt reducerat antal deltagare, olika former av "träna mera-pass" utöver ordinarie träningsverksamhet samt cuper under perioden 12 mars till 30 juni. 
 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där SvFF ansvarar för ansökan inom ramen för Kompensationsstöd till SF.
 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.
 1. Ekonomiskt stöd till ideella föreningar
  Gäller alla ideella fotbollsföreningar, med andra ord inte till Idrotts-AB:n. I förekommande fall får Idrotts-AB:n ansöka medel via den ideella föreningen.
 2. Gäller verksamhet mellan 12 mars till och med 30 juni
  Den verksamhet som blir ekonomiskt lidande mellan 12 mars och 30 juni 2020 är den som kompenseras i den här ansökan. 
 3. Kommunalt eller regionalt stöd avräknas
  Föreningar kan inte få dubbel kompensation från både kommunalt och/eller regionalt stöd samt dessa pengar från RF för samma ekonomiska konsekvens. 
 4. Stödet gäller framför allt faktiska kostnader i verksamheten och evenemang
  Det är främst kostnader som föreningen har haft eller kommer få under tidsperioden som kan ersättas. Kostnader som inte kan undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemang/verksamhet ställts in, minskat i omfattning eller skjutits upp.
  Förväntade kostnader av planerad verksamhet som inte genomförs - där det inte budgeterats för någon intäkt eller framtida verksamhet inte drabbas -  kommer inte att kompenseras av RF. Exempelvis: Ett inställt träningsläger.
 5. Verksamhet och evenemang som ställts in eller ägt rum i mindre omfattning med färre deltagare och mindre publik kan kompenseras
  Uteblivna intäkter, som deltagar/publikintäkter, kan alltså ge kompensation. Tidigare verksamhet eller evenemang, om de existerar, kan då komma att användas som verifiering. För verksamhet/evenemng som skjutits upp och där intäktsmöjligheterna varit likadana kommer RF endast kompensera för faktiska kostnader.
  Det gäller också löpande intäkter som exempelvis fotbollsskolor, lektionsverksamhet och planuthyrning där föreningen äger och driver sin egen anläggning.
 6. Ju högre ansökt belopp desto större krav på verifiering och redovisning av RF
  Varje ansökan som skickas in om kompensation till RF ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter. Ju högre belopp som ansöks desto högre är kraven från RF med redovisningen. Revisorsintyg kan krävas av RF för utbetalning.
 7. Kompensationsnivån relateras till föreningens omsättning
  Föreningar som ekonomiskt sett tappar större andelar av sin årliga omsättning kommer att kompenseras i högre grad än föreningar där den ekonomiska påverkan sett till omsättningen är mindre.
 8. Minskade kostnader för föreningen ska redovisas
  Alla minskade kostnader för hela verksamheten i föreningen ska redovisas. Exempelvis: transporter, logi som avbokats och arvoden som inte behövt utbetalats. Sparade kostnader dras av från intäktsbortfall eller merkostnader som föreningen drabbats av.
 9. Lönekostnader eller arvoden ersätts inte
  Personalkostnader ingår inte i stödet, för detta hänvisar RF till ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen. 
 10. Uteblivna intäkter från sponsorer eller mediavtal kompenseras inte
  Sådana intäkter kommer inte att ersättas av RF eftersom de är "svårbedömda och inte heller rimmar med statens bidragsgivning till civilsamhällets organisationer". 

All information i den artikeln bygger på Riksidrottsförbundets principer och ramar - läs mer i länken.