Kan vi söka pengar?

Svaret på frågan är ja. Alla ideella fotbollsföreningar inom SvFF:s verksamhet kan ansöka om medel i Kompensationsstöd IF hos Riksidrottsförbundet. Nedan hittar du kriterierna som RF har för föreningarna att söka pengar och vad RF utgår ifrån när de fördelar kompensationsstödet.

Pengarna som fördelas i Kompensationsstöd IF från RF är till för att ideella idrottsföreningar i Sverige ska kunna fortsätta sin verksamhet och sina evenemang. RF riktar främst stödet till förmån för barn- och ungdomsidrott när de ska fördela pengarna.

 1. Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar.
 2. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.
 3. Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Ansökan om stödet gäller enbart tidsperioden 12 mars till 30 juni 2020 och gäller merkostnader eller förluster av intäkter i verksamheten som måste uppgå till minst 15 000 kronor.

 • Föreningens verksamhet och evenemang som påverkats ekonomiskt under tidsperioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Planhyra vid cup som inte kan återfås när cupen ställts in eller extra plankostnader för att sprida ut verksamheten över flera ytor. 
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Uteblivna kioskintäkter eller inställd loppmarknad. 
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som planhyra och lektionsverksamhet. Fotbollsrelaterade exempel (men inte uteslutande!): Deltagaravgifter för camper och fotbollsskolor som har ställts in eller har kraftigt reducerat antal deltagare, olika former av "träna mera-pass" utöver ordinarie träningsverksamhet samt cuper under perioden 12 mars till 30 juni. 
 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där SvFF ansvarar för ansökan inom ramen för Kompensationsstöd till SF.
 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.