Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för er som förening rörande tävlingsrelaterade frågor.

Finner ni inte det svar ni söker, rekommenderar vi er att läsa SvFF:s Tävlingsbestämmelser som ni finner här. Ni är också välkommen att kontakta SvFF:s Tävlingsavdelning.

Observera att Förbundsstyrelsen beslutat om ett antal tillfälliga bestämmelser för säsongen 2021. Läs mer här.

Utvisningar, avstängningar och avvisningar

Ja, eftersom träningsmatchen och seriematchen inte är samma tävling är spelaren inte att betrakta som avstängd från seriematchen. Detta är dock under förutsättning att SvFF:s Disciplinnämnd inte beslutat om bestraffning som innefattar all fotboll (tränings- och seriematcher). 

Ja, eftersom varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och kvalmatcher. Spelare som utvisats i sista seriematchen få däremot inte spela lagets första kvalmatch.

Nej, avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte uppträda
vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.

Ja, ledares gula kort ska ackumuleras på motsvarande sätt som gäller för spelare, vilket bl.a. innebär att tre ackumulerade gula kort leder till att ledaren ska stå över nästa match i tävlingen.

Ja, spelaren får delta i futsalmatch.

Varningar och avstängningar i fotboll påverkar inte spelarens deltagande i futsal, såvida inte Disciplinnämnden beslutar att aktuell spelare får en tidsbestämd avstängning som innefattar all tävlingsverksamhet.

Tävlingsärenden

Om föreningar inte kan komma överens om en matchflytt har förening alltid rätt att framställa en begäran om matchflytt till SvFF:s Tävlingskommitté, som får besluta i ärendet. I framställan ska orsak till önskad matchändring anges. Berörd part (motståndarförening) kommer att ges tillfälle att yttra sig över inkommen framställan. I de högsta serienivåerna ges även intresseföreningarna (SEF, EFD och Ettan Fotboll) möjlighet att lämna yttrande.

SvFF:s Tävlingskommitté beslutar i ärendet utifrån inkomna handlingar med stöd av regelverk, policydokument och tidigare praxis. 

Framställan skickas till SvFF:s Tävlingsavdelning.

Anmälan om obehörig spelare skickas till SvFF:s Tävlingsavdelning och åtföljs av avgift om 2000kr. Avgiften återbetalas om anmälan bifalls och den felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift om 2 000 kr. Anmälan måste inkomma senast inom fram dagar från matchdagen, alternativt om det är fråga om förenings två sista matcher i en tävling eller match i kvaltävling närmast följande vardag efter matchdagen.

För mer information om konsekvenser vid obehörig spelare, se Tävlingsbestämmelserna, 6 kap, 18.1 §.

Överklagan skickas till SvFF:s Tävlingsavdelning senast inom två veckor från den dagen då beslutet meddelandes och ska vara undertecknad av klaganden eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne. 

Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller matchresultats giltighet, och som avser en förenings två sista matcher i en tävling eller kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre dagar från det att beslutet meddelades.

I överklagan ska det framgå vilket beslut som överklagas, dvs. ärendenummer, vilken ändring som begärs samt skälen för den begärda ändringen. 

Överklagande av beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska
åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet
avvisas.

Seriesammansättning och spelprogram

Grundprincipen är alltid att skapa geografiska seriegrupper i våra förbundsserier (Ettan - Div. 3, herrar samt Div. 1, damer), vilket innebär att de lag som är närmast varandra bildar en seriegrupp. 

I det fall lag från samma stad behöver placeras i två olika seriegrupper är det distriktsförbundet som avgör vilket lag som ska placeras i vilken seriegrupp.

För de lägre förbundsserierna (div. 2-3 herrar och div. 1 damer) är prioriteten att undvika krockar mellan lag som delar arena, dvs. att lag i dessa serier spelar borta när lag från högre serienivå spelar hemma och vice versa. Utöver detta tas hänsyn till önskemål från föreningarna, såsom att spela borta när anläggningen är upptagen eller önskemål om närliggande match i en specifik omgång.