Link

SvFF:s uppskjutna förbundsmöte nu genomfört

SvFF:s förbundsmöte, som med anledning av coronasituationen sköts upp i våras, genomfördes under lördagen i digital form med Svenska Gymnastikförbundets ordförande Anna Iwarsson som mötesordförande.

Redan i våras offentliggjordes SvFF:s Verksamhetsberättelse för 2019, inklusive årsredovisning. Nu är förbundsmötet genomfört och såväl verksamhetsberättelsen som årsredovisningen har godkänts och lagts till handlingarna.

Vid förbundsmötet fattades, på förslag från Förbundsstyrelsens, beslut om ändringar av förbundets stadgar och regelverk med anknytning till Licensnämnden. Alla dessa beslut syftade till att renodla Licensnämndens roll som licensgivare genom att frigöra nämnden från den utredande och anmälande rollen när det gäller misstänkta ekonomiska oegentligheter, samt den löpande kontrollen av idrottsAB. Tidigare ärenden har visat att det kan finnas risk för intressekonflikter med dessa olika funktioner. Den utredande och kontrollerande funktionen övertas nu formellt av Förbundsstyrelsen, men kommer i praktiken utföras av tjänstemän på förbundskansliet, på samma sätt som redan är fallet när det gäller bland annat ärenden som rör matchfixing.

Som alltid genomfördes en lång rad val av ledamöter till olika organ under förbundsmötet. Här kan noteras att Rose-Marie Frebran, Annika Grälls och Anette Karhu omvaldes som ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år. Normalt skulle valet gällt för en tid av två år, men genom att nu i stället välja dessa ledamöter på ett år skapas en större flexibilitet inför eventuella ändringar av styrelsens sammansättning vid nästa förbundsmöte. Samtliga val vid förbundsmötet genomfördes i enlighet med valberedningens förslag.

Läs mer: