Link

Inför SvFF:s årsmöte 5 september

SvFF:s årsmöte, vanligtvis hållet i mars, fick i år skjutas upp p g a pandemin. Nytt datum beslutades till 5 september. Mötet kommer att hållas digitalt.

Med hänsyn till de rådande omständigheterna och smittoriskerna beslöt förbundsstyrelsen i mars att skjuta upp förbundsmötet 2020 till den 5 september kl 13.00.

Inbjudan till det uppskjutna årsmötet gick ut till berörda i juni och dessa har nu fram till 15 augusti på sig för att anmäla sina ombud/deltagare. Mötet som sådant den 5 september kommer att hållas med hjälp av ett digitalt mötesforum.

Föredragningslista SvFF:s förbundsmöte 2020

Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar

vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 5 september 2020 kl. 13.00 via EasyMeet (digitalt).

Parentation. Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt antal rösträknare.
 5. Behandling av:
  a) Representantskapets rapport för 2019
  b) Disciplinnämndens, Licensnämndens och Överklagandenämndens rapporter för 2019
  c) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019; utom såvitt avser årsredovisning för 2019 samt verksamhetsplan och budget för 2020,   
 6. Behandling av årsredovisning för 2019, inklusive koncernredovisning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning för 2019, inklusive disposition av resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
 10. Fråga om principer för arvodesbestämning till Förbundsstyrelsens ledamöter.
 11. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Rose-Marie Frebran, Annika Grälls och Anette Karhu.
 12. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
  Mandattiden går ut för revisorerna Gunilla Wernelind och Pär Jonsson samt för suppleanterna Anders Tagde och Annette Svensson.
 13. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma.
 14. Val av ordförande för Licensnämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Richard Johnsson.
 15. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Eva von Schéele Frid, Odd Swarting och Birger Jonsson.
 16. Val av ordförande för Disciplinnämnd, för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Kerstin Elserth.
 17. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnd för en tid av två år
  Mandattiden går ut för Ola Danhard, Erlend Stavehaug, Christer Söderberg och Annika Åberg Darell.
 18. Val av vice ordförande i Överklagandenämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Cecilia Hager.
 19. Val av tre övriga ledamöter till Överklagandenämnden för en tid av två år.
  Mandattiden går ut för Annelie Larsson, Martin Åkerman och Lars Mattson.
 20. Val av ordförande och fem övriga ledamöter i Valberedningen.
 21. Val av två ledamöter för en tid av två år i Valnämnden. Mandattiden går ut för Suzanne Hällström och Sören Gustafsson.
 22. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
 23. Fastställande av verksamhetsplan för 2020.
 24. Fastställande av budget för 2020.
 25. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
 26. Behandling av motioner som senast den 1 december 2019 inkommit till Förbundsstyrelsen från SDF eller förening i Allsvenskan, Superettan, Ettan Norra och Ettan Södra, division 2 och 3 för herrar eller förening i OBOS Damallsvenskan, Elitettan och division 1 för damer.
 27. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till Förbundet.
 28. Antagande av officiellt kungörelseorgan.

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av Förbundsmötet.