Verksamhetsutveckling och spelarutbildning i fokus på ordförandekonferensen

Svenska Fotbollförbundets årliga ordförandekonferens har genomförts 16-17 juni, denna gång i digital form i stället för den konferens som var planerad att genomföras i anslutning till herrlandslagets EM-premiär i Bilbao.
Huvudnummer under konferensen var att ta arbetet vidare i projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen och även att diskutera inriktningen för de kommande verksamhetsåren inom Spelarutbildning – en helhet.

Ökad samverkan – justerad tidslinje

I april presenterades arbetet och förslag till fortsatt inriktning av projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen för SvFF:s distriktsordföranden. De 24 distriktsförbunden har därefter haft en tid på sig att ta ställning till projektgruppens slutsatser och förslag – i synnerhet det förslag som Förbundsstyrelsen har förordat, ”Större och starkare distrikt” – för att sedan lämna synpunkter och underlag till de diskussioner som nu genomförts under ordförandekonferensen.

Ett stort antal distrikt har både i sina remissyttranden under konferensen anfört att projektets tidslinje, att ett färdigt förslag skulle föreläggas årsmötet 2021, behöver justeras i och med de konsekvenser som coronapandemin inneburit för svensk fotboll.

I projektet Ökad samverkan i fotbollsrörelsen skisseras hur svensk fotbolls gemensamma resurser i högre grad ska kunna användas till fotbolls- och föreningsutveckling och i mindre grad till administration. Det förordade förslaget ”Större och starkare distrikt” skisserar bland annat en ny organisationsstruktur med 7-9 distrikt i stället för dagens 24.

Ett antal distrikt har framfört att de önskar se djupare bakgrundsanalyser kring några av de slutsatser som hittills dragits i projektet kring effektivisering och förskjutning i resursutnyttjandet där projektgruppen hittills angett ca 20 miljoner kronor som en försiktigt kalkylerad förbättringspotential.
Man har också betonat vikten av att i en ny verksamhetsmodell säkerställa delaktigheten i den demokratiska processen i svensk fotboll. Man ser på vissa håll en risk att föreningarnas engagemang kan minska i nya större organisationsled. Aspekten finns sedan tidigare redovisad i projektets riskanalys, men några distrikt önskar se en fördjupning i analysen av just den riskfaktorn.

En detaljering av projektets olika delar och en djupare förankringsprocess mot medlemsföreningarna är sedan tidigare planerad att genomföras under hösten 2020. Projektgruppen för Ökad samverkan i fotbollsrörelsen kommer nu att arbeta igenom alla inspel från ordförandekonferensen och återkomma med ett bearbetat förslag till fortsatt arbete, vilket inkluderar ett preciserat förslag till ny utsträckt tidslinje.

Spelarutbildning – en helhet

En utvärdering har genomförts av Spelarutbildning – en helhet, den modell som klubbades 2017 och som sedan har löpt under verksamhetsåren 2018-20. Med utgångspunkt från ett antal av utvärderingens slutsatser har ordförandekonferensen diskuterat modellen och lyft fram faktorer att belysa ytterligare inför de vägval som ska göras för inriktningen av verksamhetsmodellen för de kommande åren.

Ordförandekonferensens deltagare var på det stora hela eniga om att utvärderingen ger en rättvisande bild av process och verksamhet i Spelarutbildning – en helhet sedan modellen infördes. Man var också mycket nöjda med processen kring utvärderingen.

På ett övergripande plan pekade både Jörgen Eriksson, som är ordförande i arbetsgruppen för fotbollsutveckling, och utredaren Lars Helmersson i sina föredragningar på det faktum att utvärderingen har slagsida mot förbundsmiljöerna, vilket till stor del även speglar inriktningen på verksamheten på många håll. De betonade vikten av att föreningsmiljöerna uppmärksammas i högre grad i den fortsatta processen.

Något som fördes fram från flera håll under konferensen var att man i en kommande reviderad version av Spelarutbildning – en helhet önskar se förtydliganden kring roll- och resursfördelning mellan SDF och SvFF, inte minst kopplat till Spelarutbildare, Nationella Fotbollsutbildare och andra roller inriktade mot fotbolls- och föreningsutveckling.
Att ha med sig framåt här är att den slutliga inriktningen av Ökad samverkan i fotbollsrörelsen på sikt också kommer ha mycket stor inverkan på utformningen av Spelarutbildning – en helhet i just de delarna.

Vidare framhölls också att vissa av begreppen i modellen behöver definieras på ett tydligare sätt och tydligare kopplas till aktuell och vedertagen forskning.

Fortsättning följer

Ordförandekonferensen har över tid varit ett viktigt forum för avstämning, diskussioner och debatt kring viktiga frågor för svensk fotboll. De synpunkter som förts fram vid årets konferens, såväl kring de stora penseldragen som kring nog så viktiga detaljer, har dokumenterats och tas nu med in i de fortsatta processerna. Nya möten kommer att genomföras under hösten, förhoppningsvis inte bara digitala sådana.

Även om tusentals fotbollsmatcher fått ställas in under coronapandemin vittnar den nyss genomförda konferensen om att utvecklingsarbetet inte gjort halt. Det fortgår med stora ambitioner, om än med något förskjutna tidsaxlar.

Läs mer: