Intro till riktlinjen Fotboll för alla

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL bygger på fem riktlinjer så att alla fotbollsföreningar ska kunna ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå. I denna artikel ger vi en ingång till första riktlinjen i FSLL: Fotboll för alla.

I förra veckan kunde SvFF tillsammans med SISU Idrottsböcker öppna upp Fotbollens spela, lek och lär för fri användning digitalt i Fotbollsportalen.

För att de fem riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare, föräldrar och andra som är involverade i föreningars verksamhet ha god kännedom om FSLL. I en enklare artikelserie kommer de fem riktlinjerna introduceras här på hemsidan och först ut är riktlinjen ”Fotboll för alla”.

- Syftet med riktlinjen är att alla ska känna sig välkomna i fotbollen och vilja fortsätta så länge som möjligt. Det är viktigt ur många perspektiv. Ju flera vi är som engagerar oss i fotbollen ju starkare blir vi både sportsligt och organisatoriskt. Själva grundfundamentet för riktlinjen handlar däremot om den grundläggande moralen i att alla som vill ska få vara med, säger Gunnar Pettersson, projektledare för barn- och ungdomsfotboll på SvFF.

Fotboll för alla

Visionen för svensk fotboll är att fotboll ska spelas av alla överallt. För att vara tillgänglig och attraktiv för alla behöver fotbollen anpassas efter utövarnas motiv till att spela fotboll och vara öppen för alla grupper i samhället på alla ställen i landet. Riktlinjen baseras på barnkonventionen och svensk fotbolls mål och strategier.

Utmaningarna för att leva upp till riktlinjen fotboll för alla kan sammanfattas i två övergripande områden:

  1. Vara tillgänglig för alla.
  2. Vara attraktiv för alla.

Tillgänglig för alla

Fotbollen är idag den enda idrott som har föreningar i alla Sveriges kommuner. Det innebär däremot inte att fotbollen per automatik är tillgänglig för alla. Alla föreningar behöver jobba med sin värdegrund för att få alla grupper i samhället att känna sig välkomna i fotbollen. Hänsyn behöver därmed tas till följande sju diskrimineringsgrunder (enligt svensk lag):

  • Kön
  • Ålder
  • Sexuell läggning
  • Könsöverskridande identitet
  • Etnisk tillhörighet
  • Trosuppfattning
  • Funktionsvariation

Attraktiv för alla

Nästa utmaning är att göra fotbollen attraktiv för alla. Bland barn är kompisar ett av de vanligaste motiven till att spela fotboll. Därför bör verksamheten prioritera att barnen både får vara med sina kompisar och träffa nya kompisar. En del i att uppnå detta är att variera gruppsammansättningen så att olika spelare är med varandra vid olika tillfällen.

Vidare är det svårt att i tidig ålder se vilka barn som kommer att bli framgångsrika som vuxna. Därför finns det inte heller någon långsiktig fotbollsmässig vinning med en tidig och permanent nivåindelning baserad på den fotbollsmässiga kunskapen.