Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

’’Tillsammans kan vi göra fotbollen jämställd’’

I sitt förbundstal från 25 mars 2017 nämner förbundsordförande Karl-Erik Nilsson initiativet under punkten “Mentor och adeptprogram”. Han säger “Vi sparkar under året igång Plus 10 000 där vi ska rekrytera 10 000 nya kvinnliga ledare under de kommande fem åren i ett spännande landsomfattande initiativ’’. Och det är precis det man gjort i Dalarna, man har sparkat igång sin resa mot Plus 10 000.

I slutet av 2017 framfördes önskemål från Dalarnas Fotbollsförbunds styrelse att starta ett arbete kring initiativet Plus 10 000. Detta togs upp i Utvecklingskommittén och ledde till att Anna-Linh Stenquist Foberg, styrelsemedlem, och Vinita Roth, fotbollsutvecklare och spelarutbildare, tog på sig ansvaret att se över möjligheterna att arbeta fram ett förslag på hur Dalarnas Fotbollsförbund (DFF) kan arbeta med detta. Efter att ha lyft förslaget i Utvecklingskommittén har man nu arbetat fram en projektplan. Organisationen valde att skapa ett helt nytt sätt att arbeta utifrån efterforskningar vad andra distrikt har gjort tidigare. Det finns vissa projekt som har drivits mot att öka antalet kvinnliga ledare men dessa har inte visat långsiktiga resultat, då många av projekten drevs bara för tränarna och inte tillsammans med hemmaföreningarna.

- En jämställd miljö skapar de bästa förutsättningarna att utvecklas, både för spelare och tränare. I initiativet Plus 10 000 skapar vi goda förutsättningar för att stärka och inspirera fler kvinnliga ledare inom fotbollen, säger Vinita Roth.

Syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla ledare på en individuell nivå och hjälpa dem växa som personer och bli duktiga ledare. Mentorskapsprogrammet kommer att vara kopplat direkt till föreningarna. Önskat resultat av mentorskapsprogrammet är att det ska leda till goda förutsättningar för ungdomar att utvecklas som ledare i föreningen. De ser också att projektet i förlängningen leder till att så många föreningar som möjligt i Dalarna får fler ledare, framför allt kvinnliga ledare, som kan utveckla och stärka sitt ledarskap i tränaruppdraget.

I Dalarnas Fotbollsförbunds verksamhetsplan 2018 är två av effektmålen följande:

  • Fler kvinnliga tränare skall vara verksamma som tränare i Dalarnas fotbollsföreningar
  • Öka antalet kvinnliga deltagare på högre tränarutbildningar (B-diplom ungdom, A-ungdom och UEFA B)

Aktiviteten som är kopplad till målen är:

  • Dalarnas FF ska genomföra en eller flera träffar riktade mot kvinnliga tränare

Deltagare

Mentorskapsprogrammet syftar till att utveckla tjejer/kvinnor som tränare inom fotboll. I programmet kommer åtta tjejer/kvinnor i olika åldrar och från olika delar av Dalarna att delta.
Om man blir antagen till programmet ges man möjligheten att komplettera sin tränarutbildning med fler verktyg och kunskaper på individnivå. Under programmet kommer tränarna att ha kontakt med en mentor. Åtta mentorer kommer vara knutna till programmet och ha en tränare var som de ska hjälpa. Tränarna kan utöver programmets moment också be mentorerna att vara med på någon av deras träningar för att ge feedback. Tränarna kan också få möjlighet att få se hur mentorn lägger upp en träning i hans/hennes hemmiljö.

Tre moment

Tränarna kommer att få möjligheten att utvecklas på olika nivåer och inom olika moment.

Första momentet är praktiskt, där tränarna får möjlighet att hålla i övningar för olika åldersgrupper. Vid tre tillfällen ska tränarna hålla i övningar, första tillfället för 6-12-åringar, andra tillfället för 13-17- åringar och sista tillfället för ett seniorlag. Tränarna ska tillsammans planera och leda en träning där varje tränare kommer att leda varsitt moment av träningen. Vid varje praktiskt tillfälle kommer tränarnas mentorer vara med och stötta tränarna och ge dem feedback.

 I Andra momentet kommer tränarna att få möjlighet att gå på två inspirationsföreläsningar/workshops. Första föreläsningen/workshopen kommer handla om spelar- och ledarutveckling. Andra föreläsningen/workshopen kommer handla mer om den individuella utvecklingen; hur man har ett framgångsrikt ledarskap, vad man själv kan arbeta med, språket, kroppsspråket med mera.

Det tredje momentet är att ledarna ska skapa ett material som handlar om hur de tycker man ska arbeta för att stärka kvinnliga ledare i föreningen. Materialet ska tas fram tillsammans med hjälp av mentorerna kopplat till Dalarnas Fotbollsförbund. Materialet måste också godkännas av mentorerna innan tränarna får använda det. Tränarna ska dela upp sig i grupper och tillsammans med sina mentorer ska de arbeta fram ett material utifrån hur de tycker att man ska arbeta med ledare i fotbollsföreningarna. Förutom mentorerna har de Dalarnas Fotbollsförbund och Dalaidrotten till hjälp med fakta. När materialet har godkänts av mentorerna ska grupperna välja ut två föreningar i närområdet (gärna inte hemmaföreningen) som de presenterar sitt material för i form av en föreläsning. Tanken är att få upp föreningarnas ögon för att arbeta mer med sina kvinnliga tränare när det gäller ledarskap och inte bara spelarutbildning, samt att nå föreningar som Dalarnas Fotbollsförbund och Dalaidrotten kanske inte når ut till i dagsläget. Här får tränarna själva en chans att vara med och påverka hur föreningarna ska arbeta med tränare och ledarskapet. Kommunikationen under denna övning är upp till gruppen själva och det är fördelaktigt att välja en grupp där deltagarna bor nära varandra för fortsatt samarbete även efter mentorsprogrammet.