Link

Nya bestämmelser klubbade på Representantskapsmötet

SvFF:s Representantskapsmöte, som rör tävlingsregler, representationsbestämmelser och andra tävlingsrelaterade frågor inför framför allt säsongen 2020, genomfördes i Solna på tisdagen och en lång rad förslag behandlades. Sammanfattningsvis får man säga att det rådde stor enighet kring de flesta ämnen, även om det också förekom enstaka förslag och yrkanden där åsikterna gick isär och det blev fråga om votering och rösträkning.

Inför Representantskapsmötet lyfte vi här på svenskfotboll.se dessa frågor som intressanta:

 • Förändrade regler beträffande icke EU-spelares möjlighet att beviljas speltillstånd som amatörer i Sverige,
 • Införande av flexiblare seriesammansättningsregler för div. 3, herrar,
 • Beach Soccer formell status som SM-tävling
 • Nya preskriptionsregler för prövning av ärenden där förening, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende
 • Namnbyte div. 1, herrar, till Ettan
 • Krav på att i förbundsserierna tillhanda motståndarlag och domarna omklädningsrum
 • Utvidgning av vadhållningsförbudet i Matchfixingreglementet

I alla dessa frågor vann förbundsstyrelsens förslag gehör.

När det gäller frågan om speltillstånd för icke EU-spelare införs ett krav på att icke EU-spelare som deltar i Elitettan ska vara professionella.
För att Icke EU-spelare ska kunna beviljas speltillstånd som amatör i en förening som deltar i en förbundsserie krävs nu att spelaren har ett uppehållstillstånd i Sverige. Regeln kompletteras med en dispensmöjlighet i händelse av att det föreligger extraordinära omständigheter, t.ex. tungt vägande humanitära skäl.

Repskapet antog förbundsstyrelsens förslag om nya preskriptionsregler för prövning av ärenden där förening, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.
Notera här att enligt allmänna straffrättsliga principer kan en ändrad preskriptionsregel inte tillämpas retroaktivt. Om en förseelse har hunnit preskriberats enligt tidigare gällande regler, så kan bestraffningsmöjligheten inte väckas till liv igen genom nya, längre preskriptionstider.

Vid RF-stämman tidigare i år beslutades om en utvidgning av vadhållningsförbudet i det så kallade Matchfixingreglementet. Förslagen till förändringar som tydliggör att vadhållningsförbudet inom fotbollen ska omfatta bl.a. samtliga matcher i den seriegrupp som det egna laget deltar i antogs av Repskapet.

Division 1-serierna för herrar byter namn till kommande säsong. Den nya namnen är Ettan Norra och Ettan Södra. Förslaget som initierats av division 1-föreningarna och intresseorganisationen Ettanfotboll antogs. Här ville Stockholms FF bordlägga frågan.

Oenighet kring vakanstillsättning i förbundsserierna

Som helhet rådde stor enighet vid Representantskapsmötet, men som alltid finns något eller några undantag och som exempel kan vi lyfta motionen från Norrlandsdistrikten Hälsinglands FF, Gestriklands FF, Västerbottens FF, Medelpads FF och Ångermanlands FF rörande metoden för att tillsätta en vakant plats i förbundsserierna.

Motionärerna ville att en vakans alltid, oavsett om platsen uppstår före eller efter serierna fastställts, ska tillsättas med ett lag från det geografiska område som den vakanta platsen härstammar ifrån.
Förbundsstyrelsens förslag var att under 2020 utvärdera de nya reglerna gällande seriesammansättningen för division 3 och att återkomma med en rapport och eventuella förslag till förändringar till Repskapet 2021.

Under diskussionen som följde anslöts sig motionärerna till förbundsstyrelsens resonemang, men med ett yrkande att rapport och förslag ska upp på Repskapet 2020.
Här vann förbundsstyrelsens förslag bifall med röstsiffrorna 27-16.

I samma fråga hade Linus di Zazzo från Upplands FF lagt ett tilläggsyrkande om att man samtidigt, till 2021, borde utreda om den metod för vakanstillsättning där strikt turordning mellan landsdelarna tillämpas borde överges för en princip, som – enligt di Zazzo – bättre skulle harmonisera med den faktiska verksamheten i respektive landsdel.
Di Zazzos yrkande bifölls med röstsiffrorna 23-20.

 • Representantskapsmötets protokoll kommer att publiceras här när det blivit justerat.

Så fördelas rösterna vid repskapet

Röstberättigade vid Representantskapet är Förbundsstyrelsens ledamöter samt ombud för de 24 distriktsförbunden samt intresseorganisationerna SEF och EFD:

 • SvFF - Förbundsstyrelsen, 7 röster
 • SDF - Distriktsförbunden, 24 röster (1 per distrikt)
 • SEF - Svensk Elitfotboll (herr), 8 röster
 • EFD - Elitfotboll dam, 6 röster