Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

Om turerna kring Östersunds FK

Rättegången och domen mot Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg har väckt stor uppmärksamhet. Många ställer frågor och undrar om fallet får några konsekvenser för Östersund inom ramen för Svenska Fotbollförbundets verksamhet och i så fall vad.

SvFF:s jurister ger här en grundlig beskrivning av hur ärendet hittills hanterats inom ramen för de regler som för dagen gäller inom fotbollen.
I sammanhanget är värt att påpeka att ännu har ingen förening beviljats elitlicens för säsongen 2020. Den prövningen - som görs varje år - pågår för alla berörda föreningar, inklusive Östersund.

Hantering inom SvFF:s processer och regelverk

Ångermanlands tingsrätt meddelade häromdagen sin dom i det s.k. Östersundsmålet, där bl.a. Östersund Fotbollsklubbs tidigare ordförande stått åtalad för ekonomisk brottslighet. Hos Svenska Fotbollförbundet finns det inte längre något pågående ärende mot Östersund i anledning av åtalet. Efter att Riksidrottsnämnden slagit fast att Licens­nämndens anmälan mot klubben och Kindberg gjorts för sent, har Licensnämnden återkallat även sin anmälan till förbundets Representantskap.

Licensnämndens anmälningar

Till följd av åtalet mot bl.a. Daniel Kindberg och vad som framkommit genom den då offentliggjorda förundersökningen lämnade Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Licensnämnd i början av februari 2019 in anmälningar mot klubben till både förbundets Disciplinnämnd och Representantskap. I anmälan till Disciplinnämnden hänvisade Licensnämnden till 14 kap. 2 § 15 Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Enligt denna bestämmelse kan en förening dömas till bestraffning om den ”inom ramen för idrottslig verksamhet gjort sig skyldig till ekonomisk oegentlighet som allvarlig skadat idrottens anseende“. De påföljder som kan bli aktuella enligt RF:s stadgar är tillrättavisning eller böter om högst 500 000 kr.

I sin anmälan till Representantskapet åberopade Licensnämnden 2 kap. 24 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB). Enligt denna bestämmelse ska en förenings representationslag, såvida det inte finns särskilda skäl, flyttas ned i seriesystemet bl.a. när föreningen, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende. Sådant beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i förbundsserierna (t.ex. Allsvenskan), ska fattas av Representantskapet. Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten för beslutet samt avse en serienivå. Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden. Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Licensnämnden anmälde även Daniel Kindberg till Disciplinnämnden. I anmälan konstaterade Licensnämnden att man fann sig nödsakad att, utöver klubben, även reservationsvis anmäla Daniel Kindberg för ifrågasatta förseelser mot bestämmelserna i 14 kap. 2 § 15 RF:s stadgar. De påföljder som kan bli aktuella för en enskild person enligt RF:s stadgar är tillrättavisning, böter om högst 50 000 kr eller avstängning upp till två år.

I samtliga anmälningar begärde Licensnämnden att ärendena skulle vilandeförklaras i avvaktan på en lagakraftvunnen dom i brottmålet mot Daniel Kindberg.

Disciplinnämndens och Riksidrottsnämndens prövning

Hos Disciplinnämnden invände Östersund att anmälan var preskriberad. Enligt 14 kap. 10 § RF:s stadgar får påföljd inte åläggas någon om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd.

Disciplinnämnden, som meddelade sitt beslut avseende anmälningarna mot såväl klubben som Daniel Kindberg den 10 juli 2019, kom fram till att anmälan skett för sent och därmed var preskriberad. Disciplinnämnden menade att det redan i juni 2018 genom rapporteringen i media och genom en granskning utförd av konsultföretaget EY på uppdrag av ett av de bolag som berörs av åtalet, framkommit tillräckligt tydliga uppgifter som skulle kunna ha lagts till grund för en anmälan om ekonomiska oegentligheter. Eftersom anmälan skett mer än två månader efter detta fann nämnden att anmälan var preskriberad.

Licensnämnden överklagade Disciplinnämndens beslut till Riksidrottsnämnden, som i beslut den 26 september 2019 instämde i Disciplinnämndens bedömning och avslog överklagandet. Riksidrottsnämndens beslut får inte överklagas.

Licensnämnden återkallar sin anmälan till Representantskapet

Den 28 oktober 2019 meddelade Licensnämnden att man återkallar sin anmälan till Representantskapet. Detta skedde med hänvisning till Riksidrottsnämndens ställningstagande i fråga om preskription enligt ovan. Enligt 7 kap. 18 § TB gäller nämligen en, med RF:s stadgar likalydande, preskriptionsfrist om två månader för bl.a. sådana ärenden om nedflyttning till följd av ekonomiska oegentligheter som ska prövas av Representantskapet enligt 2 kap. 24 § TB.

Förslag om regeländringar

Den 19 november 2019 håller SvFF sitt Representantskap, som har till uppgift bl.a. att fastställa SvFF:s tävlingsbestämmelser. Representantskapet består av företrädare för alla distrikt, föreningarna i OBOS Damallsvenskan, Allsvenskan, Elitettan och Superettan samt styrelsens ledamöter.

SvFF:s styrelse har lämnat ett förslag till Representantskapet att 7 kap. 18 § TB ska ändras på så sätt att en anmälan avseende nedflyttning enligt 2 kap. 24 § TB ska kunna göras upp till sex månader efter det att en domstols dom, eller myndighets beslut, vunnit laga kraft. Detta gäller alltså anmälningar om att en förening, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.

Samtidigt föreslås att det inte längre ska vara Representantskapet, utan i stället Disciplinnämnden (avseende lag i förbundsserierna, t.ex. Allsvenskan), som ska pröva anmälningar som gjorts med stöd av 2 kap. 24 § TB.

Om Representantskapet beslutar i enlighet med styrelsens förslag, träder de nya reglerna i kraft omedelbart. Enligt allmänna straffrättsliga principer kan en ändrad preskriptionsregel inte tillämpas retroaktivt. Om en förseelse har hunnit preskriberats enligt tidigare gällande regler, så kan bestraffningsmöjligheten inte väckas till liv igen genom nya, längre preskriptionstider.

Licensnämndens prövning av Elitlicensen

De prövningar som gjorts ovan ska hållas i sär från den prövning av klubbens nuvarande ekonomi som Licensnämnden ska göra enligt SvFF:s Reglemente för Elitlicensen. Enligt reglementet måste klubben uppfylla vissa kriterier, t.ex. i fråga om fortsatt drift, för att beviljas licens att delta i Allsvenskan kommande säsong. Licensnämnden har ännu inte prövat licenserna för någon klubb inför säsongen 2020. Ett sådant beslut kan förväntas under november månad.