Link

"Det måste få låta när barn spelar fotboll"

De båda fotbollsordförandena Karl-Erik Nilsson (SvFF) och Lars Ekholmer (Stockholms FF) skriver om hotet mot idrottsföreningarnas verksamhet om idrottandets ljudnivåer ska jämföras med industribuller.

Bilden: Boovallen från ovan, foto: Pontus Orre.

Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotbollförbund ser med stor oro på att barns idrottande jämställs med industribuller och att våra föreningar inskränks i sin verksamhet. Det är orimliga inskränkningar som i slutändan kan få till konsekvens att barn och unga inte får spela fotboll.

När barns idrottande jämförs med industribuller eller när det är OK att bo invid motorvägen men inte med spel på fotbollsplanen då måste vi säga ifrån. Här måste det allmänna intresset av att alla som vill får möjlighet att utöva idrott vägas mot den eventuella olägenhet som några grannar upplever av fotbollsspel. Det är helt oacceptabelt från fotbollens sida att barn och ungdomars möjlighet till lek och idrottande begränsas.

Svensk fotboll vill att alla ska ha möjlighet att spela fotboll och idrotta hela livet. En av vår tids stora folkhälsoutmaningar är att sätta människor i rörelse och där vill och kan fotbollen bidra. Vi ser alarmerande rapporter avseende ökningen av psykisk ohälsa och barnfetma, där idrottandet i allmänhet och fotbollen i synnerhet spelar en viktig roll i att motverka detta. För att bemöta denna samhällsutmaning behöver det finnas mer utrymme för idrott och fysisk aktivitet, inte mindre!

Därför är det en självklarhet att alla de fotbollsanläggningar som finns, och planeras, måste ha en så stor beläggningsgrad som möjligt, både på vardagar som helgdagar. Vi vill inte att någon av våra föreningar ska behöva tacka nej till nya barn som vill börja spela fotboll. Detta är naturligtvis inte endast en sak för fotbollen, utan i lika stor utsträckning en folkhälsofråga.

I det aktuella ärendet gällande Boovallen i Nacka inväntar vi beslut om eventuellt prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. I det andra ärendet, Ursviks IP i Sundbyberg, har Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om att trotsa gällande riktlinjer och tillåta fotbollsspel. Om det också leder till rättslig process återstår att se.

Vi välkomnar ett prövningstillstånd och tror och hoppas att Kultur- och fritidsnämnden i Sundbyberg fattar ett klokt och idrottsvänligt beslut. Men framförallt måste Naturvårdsverket ges i uppdrag att ta fram en ny vägledning för buller på idrottsanläggningar. Att bygga dyra bullerplank och tysta våra barn och unga är en olycklig utveckling. Det måste få låta när det spelas fotboll.

Att alla fotbollsanläggningar ska kunna användas så mycket som möjligt är en avgörande fråga, inte bara för Stockholmsfotbollen, utan för fotboll och idrott i hela Sverige. Vi måste se till att alla barn och ungdomar, samt andra, ges möjlighet och förutsättningar att spela fotboll!

Karl-Erik Nilsson (t v) och Lars Ekholmer.

Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet
Lars Ekholmer, ordförande Stockholms Fotbollförbund