Group 2 Copy 19LinkGroup 3Group 2

’’Fotbollen är ett magiskt verktyg för att skapa positiv social tillit’’

Med en godkänd handlingsplan från förbundsstyrelsen blev Alla är olika - olika är bra paraplynamnet för svensk fotbolls alla sociala frågor under 2018. Svenska Fotbollförbundets CSR-ansvarig Sevana Bergström arbetar för en mer demokratisk, jämställd och integrerad fotbollsrörelse. En tillbakablick och arbetet framöver.

Hur har CSR (Corporate social responsibility) arbetet utvecklat sig under 2018?

Vi har satt en stabil grund i CSR arbetet genom att dels fått en handlingsplan för hur man kan arbeta förebyggande och akut med sociala frågor, samverkan med partners i CSR frågor samt fått möjligheten att anställa fem personer på heltid. Fotbollsrörelsen är den största rörelsen i Sverige och den speglar vårt samhälle. Vi har ett ansvar att aktivt arbeta med sociala frågor både på och utanför fotbollsplanen med fotbollen som verktyg.

Sedan 2016 har det delats ut medel till föreningar som arbetar förebyggande med demokrati, jämställdhet och integration. Ser du någon skillnad i då och nu?

Jag ser att fler föreningar börjar söka bidrag för att stärka sin ordinarie verksamhet samt att fler föreningar börjar starta upp flick – och dam verksamhet.

Somliga frågor tycks vara eviga. Förutom den om livets mening är nog "hör fotboll och politik ihop?"

Ja, det kan det. Men det finns ju fler sätt. Ett bra sätt är helt enkelt att prata om det, att svara på frågor som ställs och tydligt ta ställning.

Och arbetet 2019?

Arbetet under 2019 kommer att fortsätta i enlighet med handlingsplanen. Fullt fokus kommer ligga på att utbilda våra landslag och distrikt. Vi kommer även ta fram riktlinjer för statens sju diskrimineringsgrunder som våra distrikt kan använda.

Stöd av Arvsfonden

I februari 2018 fick Svenska Fotbollförbundet ett ekonomiskt stöd, nio miljoner kronor, över tre år från Arvsfonden för att under de kommande tre åren göra en samlad satsning på värdegrundsarbetet i svenska fotbollsföreningar.
-Vi har inlett ett pilotprojekt i elva distrikt i landet, där vi kommer att arbeta med att införa ett mer etablerat värdegrundstänk med grundpelarna - demokrati, jämställdhet och integration. Ansvarig för detta område är teamleader Anneli Bergdahl och våra projektledare Caroline Larsson och Mårten Eneberg, säger Sevana

Andelen flickor som börjar spela fotboll växer, men fortfarande är det dubbelt så många pojkar som spelar. För pojkar med utländsk bakgrund är fotbollen en stor och viktig arena, medan detta, i nuläget, inte är fallet för flickor med utländsk bakgrund. Detta är på flera sätt en stor utmaning för svensk fotboll och för Sverige som land. I en demokrati förutsätts det att flickor och pojkar har samma rättigheter och möjligheter. Detta är grunden för såväl jämställdhet som integration. Svensk fotboll behöver få kunskap och redskap för att kunna identifiera vad som är i strid med demokrati, jämställdhet och integration. I augusti utökades CSR-teamet med fem personer, för att kunna driva det treåriga projekt som Arvsfonden beviljat medel för. Fokus här kommer ligga på arbetet kring HRV, hedersrelaterat våld och förtryck. Det övergripande syftet med projektet är att påverka värderingar och beteenden, särskilt hos pojkar, som försvårar för flickor med utländsk bakgrund att börja spela fotboll och att gå med i en fotbollsförening. Det långsiktiga målet med projektet är alltså att få in fler flickor med utländsk bakgrund i den fantastiska fotbollsvärlden. Man kommer att, med målgruppens erfarenheter i fokus, bygga upp ett utbildningsmaterial inom demokrati, jämställdhet, integration och HRV.

-I dagsläget har vi besökt fotbollsdistrikt runtom i landet, för att informera om vårt arbete och kartlägga vilka behov man har inom dessa områden. Vi kommer att vara ute i föreningarna, för att utbilda ledare och andra vuxna inom fotbollsrörelsen och vi kommer också att arbeta ute i skolor, för att där kunna möta alla barn och ungdomar, även de som ännu inte kommit till fotbollen, säger teamleader för Alla är Olika-Olika är bra Anneli Bergdahl.

I skolan ska man, förutom att utbilda personal, genomföra aktiviteter och ett värdegrundsarbete. Att engagera målgruppen, som är barn och ungdomar, blir en viktig del, eftersom det är deras erfarenheter, beträffande hinder och möjligheter när det gäller att delta på lika villkor, som kommer ligga till grund för det utbildningsmaterial som ska tas fram.