Delbeslut angående elitlicens 2020

Licensnämnden har den 10 juni behandlat de sen tidigare bordlagda elitlicensärendena gällande Linköpings FC, Kungsbacka DFF och Växjö DFF.

Licensnämnden beslutade att godta den av Linköpings FC inlämnade handlingsplanen för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång.

Licensnämnden beslutade att inte godta handlingsplanerna för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid innevarande års utgång från Kungsbacka DFF och Växjö DFF. Detta innebär att dessa båda klubbar har att lämna in periodiserade bokslut per den 31 augusti 2019 som måste visa minst noll i eget kapital. Vid samma tillfälle ska också för dessa levereras in likviditetsplaner som visar att de klarar sina betalningar under resten av året och en resultatprognos som visar minst noll i eget kapital per den 31 december 2019,

Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2020 fattas under senhösten 2019, varvid förutom åliggande ovan samt tidigare meddelat åliggande avseende Athletic Eskilstuna AB, alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar per den 31 augusti och att de intygar att det inte saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2020.

För allsvenska klubbar och superettanklubbar är det dessutom ett krav för att erhålla elitlicens att spelare genomgått årlig medicinsk undersökning samt att huvudtränare innehar erforderlig utbildning, vilket utvärderas under senhösten 2019.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070-6982250.